Sính lễ trong cưới hỏi Việt Nam

Sính lễ trong cưới hỏi Việt Nam

0 comments

Trong sính lễ miền Bắc, miền Trung và miền Nam có sự khác biệt nhau hoàn toàn. Miền Bắc thường quan niệm số lượng mâm lễ phải là số lẻ (những số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9) được coi là những con số dương, và những gì thuộc về dương tính được coi […]